บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
การกำกับดูเเลกิจการ
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมนโยบายในการควบคุมดูแลธุรกิจอย่างรัดกุมด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการองค์กร พร้อมการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์พื้นที่อุตสาหกรรมและการบริการที่สามารถเพิ่มมูลค่าในธุรกิจให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม
WHISTLE FORM
แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)