บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ข่าวสาร
อัพเดทข่าวสารล่าสุดจากเรา
4 พ.ค. 2565
PIN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ๋านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2565
26 เม.ย. 2565
PIN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เม.ย.นี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7 เม.ย. 2565
นิคมฯ ปิ่นทองร่วมกับ กนอ.สน.ปท. จัดประชุม EIA Monitoring ครั้งที่ 1/2565
30 มี.ค. 2565
PIN ทำอย่างไร? เมื่อพนักงานเป็นกุญแจสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
25 มี.ค. 2565
PIN ตั้งเป้ากลุ่ม Recurring Income ทำรายได้โต 10%
10 มี.ค. 2565
Eco Industrial Town คืออะไร?
2 มี.ค. 2565
เปิดแผน PIN ประกาศสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน
23 ก.พ. 2565
รู้จักกับ 'บมจ.ปิ่นทอง อินดรัสเตรียล ปาร์ค'
9 ก.พ. 2565
สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
17 ม.ค. 2565
“พีระ ปัทมวรกุลชัย” PIN จรัสแสงที่ EEC
10 ม.ค. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพิ่มขีดความสามารถแรงงานภาคตะวันออกรับไทยแลนด์ 4.0
25 มี.ค. 2565
โครงการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
25 มี.ค. 2565
สมาคมฯ จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย"
29 มี.ค. 2565
สมาคมฯ เชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั่นจั่นและหม้อน้ำ"
4 เม.ย. 2565
โครงการทำหมัน-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนับและแมว ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
6 เม.ย. 2565
นิคมฯ ปิ่นทอง มอบข้าวสาร 1,100 ถุง แก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ
7 เม.ย. 2565
สภากาชาดไทย ออกหน่วย​เคลื่อนที่รับบริจาค​โลหิต นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
4 พ.ค. 2565
สมาคมฯ อบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"
6 พ.ค. 2565
สมาคมฯ ขอเชิญร่วมอบรม ด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 3 หลักสูตร
9 พ.ค. 2565
สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร"
12 พ.ค. 2565
เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี เรื่อง “การปรับตัวสู่ Net Zero และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม