“โครงการปลูกกล้าไม้ในพื้นที่ชุมชน"

1 / 1

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จัดกิจกรรม “โครงการปลูกกล้าไม้ในพื้นที่ชุมชน" ณ วัดเขาดินวนาราม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) เพื่อการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนที่อยู่รอบข้าง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ภายในแผนแม่บทการพัฒนายกระดับสู่เมืองอุตสหากรรมเชิงนิเวศ ซึ่งต้นไม้ที่ปลุกประกอบด้วย ต้นชิงชัง ต้นประดู่ ต้นสักทอง ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยูง ต้นยางนา จำนวน 300 ต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ