"กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า"

1 / 1

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาดิน จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านอาชีพ กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยมีคุณชูชาติ ภู่ทอง ประธานกลุ่มฟาร์มเห็ดชุมชนนิคมบ่อวิน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สาธิตและฝึกปฏิบัติการการทำก้อนเชื้อเห็ด โดยให้นักเรียนและตัวแทนชุมชนเขาดิน เข้าร่วมการทำก้อนเชื้อเห็ด นอกจากนี้ทางนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้มอบก้อนเชื้อเห็ดให้กับทางโรงเรียนบ้านเขาดิน เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมและยังเกิดความภาคภูมิใจกับผลผลิต