โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)"

1 / 1

21 กรกฎาคม 2566 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับ บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) . จัดกิจกรรม “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยอบรมการจัดการขยะตามหลัก 3R Reduce – ลดการใช้ Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่ . รวมทั้งการทิ้งขยะลงถังขยะให้ถูกต้อง ทั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 163 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในมิติโรงเรียนเชิงนิเวศ Eco School . #CSR #ปิ่นทองcsr