PIN ทำอย่างไร? เมื่อพนักงานเป็นกุญแจสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

1 / 1

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันในระดับค่อนข้างสูง โดย 1 ใน 3 นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในภาคตะวันออกมากที่สุด นั่นคือ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งบริหารงานโดย บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN) . แม้จะมีผู้ประกอบการรายใหญ่และมีชื่อเสียงรายอื่น ๆ อยู่ในพื้นที่ แต่ PIN ยังเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและรับมือกับการแข่งขันได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี และประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่อง . PIN จึงมีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่เขต EEC เป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทมีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ความต้องการ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างสม่ำเสมอ . เนื่องจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ สามารถนำไปพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม การจัดวางผังที่ดินให้รองรับการใช้ประโยชน์ ไปจนถึงขั้นตอนการพัฒนาโครงการ PIN จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จของบริษัท . PIN มีการจัดอบรมพนักงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ผ่านการให้โอกาสในทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาให้มีทัศนคติที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพ การให้พนักงานไปดูงานต่างประเทศ เพื่อเปิดมุมมองและเพิ่มความรู้ ตามแผนการอบรมที่เหมาะกับลักษณะของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น . โดยการฝึกอบรมภายในองค์กรนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละฝ่าย โดยจะกำหนดเป็นแผนพัฒนาและหลักสูตรประจำปี ส่วนการฝึกอบรมภายนอกองค์กร จะเป็นการให้โอกาสพนักงานได้ฝึกอบรมกับองค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ . นอกจากนี้ PIN ได้มีการวางแผนการเติบโตของแต่ละตำแหน่งงาน และมีนโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทในระยะยาว และมีความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพ (Career Path)