PIN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ๋านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2565

1 / 1

นายประสาน ตันประเสริฐ ประธานกรรมการ และ นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565