รู้หรือไม่ พื้นที่คลังสินค้า General Zone กับ Free Zone ต่างกันอย่างไร?

1 / 1

สำหรับโครงการ Logistics Park ของ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN) ได้เดินหน้าตามกลยุทธ์ตามแผนในปัจจุบันนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ พื้นที่เขตทั่วไป (General Zone) และพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) ซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และการอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ พร้อมรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน โดยพื้นที่ตั้งอยู่ใน “เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” (EEC) จังหวัดชลบุรี และมีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 200,000 ตารางเมตร . แล้วพื้นที่ทั้งสองแบบนี้ ต่างกันอย่างไรบ้าง? . ในส่วนของโครงการ General Zone ในรูปแบบของพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าในเขตทั่วไป โดยจะมีพื้นที่สำหรับเช่ายืดหยุ่นในการรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย บริการที่ครบวงจร และจำเป็นต่อการประกอบอุตสาหกรรมต่าง ๆ . ขณะที่พื้นที่ Free Zone จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการอำนวยความสะดวกบางอย่างเพิ่มขึ้น เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น . โดยการพัฒนาโครงการ Pinthong Logistics Park ในพื้นที่ Free Zone นั้น PIN จะต้องยื่นแบบคำขอดำเนินการเขตปลอดอากรต่อกรมศุลกากร และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กรมศุลกากรกำหนด เช่น รั้วกั้นพื้นที่ปลอดอากร อาคารป้อมยาม อาคารชั่งน้ำหนัก CCTV และอาจขอรับการส่งเสริมการลงทุนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ควบคู่กันไปด้วย และเมื่อได้รับการประกาศเขตปลอดอากรแล้ว บริษัทฯ จึงจะสามารถเปิดดำเนินการ คลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่าแก่ลูกค้าได้