PIN 6 พร้อมรองรับการลงทุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC

1 / 1

หนึ่งในโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่โดดเด่นที่สุดของ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN) คือ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 (PIN 6) ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน ประเภทเขตอุตสาหกรรมทั่วไป โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการกว่า 2,300 ล้านบาท ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง . PIN ได้ใช้แนวคิดพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ในการออกแบบโครงการ PIN 6 ซึ่งสอดคล้องกับเมกะเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการ . นอกจากนี้ ในส่วนของการใช้น้ำภายในโครงการ จะมีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้ใหม่ในโครงการ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้น และยังเป็นการประหยัดพลังงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน . นอกจากแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาโครงการแล้ว ความน่าสนใจของ PIN 6 อยู่ที่ศักยภาพของโครงการที่มีการเตรียมพื้นที่ เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (S-curve) และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายพื้นที่ EEC ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ . เรียกได้ว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับแรงงานไทยให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนตามแนวคิดอุตสาหกรรมขั้นสูง (High Technology) ซึ่งจะเป็นอีกภาคส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต