PIN ประกาศความสำเร็จ ยกระดับนิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class

1 / 1

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เข้ารับการประเมินการยกระดับเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลตามเกณฑ์การชี้วัด 5 มิติ 7 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของอาคารเขียว, การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี,มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก,ชุมชนเชิงนิเวศ,โรงเรียนเชิงนิเวศ,การสร้างเครือข่ายสีเขียว และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการการตรวจสอบจากหลายภาคส่วน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก,กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) โดยมีคณะผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และรองผู้ว่าการนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย (คุณปนัดดา รุ่งเรืองศรี) เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้