รู้จักกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เทรนด์ผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคต

1 / 1

จากเทรนด์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ ทำให้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แทนที่พลังงานดั้งเดิมที่ใช้แล้วหมดไป อย่างฟอสซิล น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง . สำหรับ #RenewableEnergy นั้น เป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้ใหม่จากแหล่งกำเนิดซึ่งไม่หมดไป โดยเป็นแหล่งพลังงานทางธรรมชาติ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานชีวมวล โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบกระแสไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้ . พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดและมีการนำมาใช้ประโยชน์แพร่หลาย โดยสามารถนำมาเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าด้วยการใช้เซลล์แสงอาทิตย์หรือ Solar Cell เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า จึงไม่เกิดกระบวนการเผาไหม้ ไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่เกิดมลภาวะทางเสียง สามารถนำไปประโยชน์ได้ทันทีหรือเก็บพลังงานในแบตเตอรีเพื่อใช้งานภายหลัง . พลังงานน้ำ ไม่เพียงการบริโภคอุปโภค น้ำยังสามารถใช้เป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วย โดยใช้หลักการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานผ่านเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งพลังงานที่ได้จะขึ้นอยู่กับความสูงของน้ำและอัตราการไหลของน้ำที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยพลังงานจากแหล่งน้ำที่พบเห็นทั่วไป อาทิ พลังงานคลื่น พลังงานน้ำตก และพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง โดยคาดว่าปัจจุบันพลังงานน้ำถือเป็นเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ . พลังงานลม เป็นพลังงานสะอาดและพลังงานทางธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปในหลายประเทศ และถือเป็นอุตสาหกรรมพลังงานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยพื้นที่ที่สามารถนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งการนำลมมาใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านั้นสามารถทำโดยใช้กังหันลม ซึ่งปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด รวมถึงสถานที่ติดตั้งกังหันลม . พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นพลังงานความร้อนในบริเวณใต้ผิวโลกเหมือนกับแหล่งน้ำมันปิโตรเลียม แต่อยู่ในรูปแบบน้ำหรือไอน้ำ ซึ่งการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ผลิตไฟฟ้า ทำได้โดยการนำน้ำร้อนใต้ผิวโลกเหล่านี้ไปถ่ายเทความร้อนจนเดือดกลายเป็นไอ แล้วนำไอที่ได้ไปหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า สามารถพบได้เกือบทุกภาคของไทย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบมากที่สุดในภาคเหนือ . พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากกาก เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการผลิตในอุตสาหกรรมพืชพลังงาน อาทิ แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย ฯลฯ และนำวัสดุเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการเฉพาะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการผลิตพลังงานชีวมวลนั้น สามารถทำได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือน จนไปถึงระดับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ . โดย ‘บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN)’ ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษและเป็นการประหยัดพลังงาน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน . References https://www.egat.co.th/home/renewables/ https://bit.ly/3gIeVjj https://bit.ly/3DiFLWU https://bit.ly/3Dd4nQZ https://bit.ly/3U1UUmb