การจัดการด้านความยั่งยืน ของปิ่นทอง

1 / 1

ในยุคนี้ความยั่งยืนหรือ Sustainability ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด เพราะเมกะเทรนด์ของโลกที่หันมาตระหนักและให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ทำให้ผู้ประกอบการได้วางกลยุทธ์และนโยบายเพื่อผลักดันธุรกิจให้มุ่งไปสู่ความยั่งยืนกันมากขึ้น . เช่นเดียวกับ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากล หรือ ISO 14001 และรางวัล Eco-Excellence จากการใช้แนวคิดการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Industrial Town) เป็นแกนหลักในการออกแบบวางผังโครงการ . ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น PIN ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ทั้งพลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย และมลพิษ และการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกัน ลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามข้อหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี . โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 ซึ่งเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมล่าสุดของบริษัทฯ ได้มีการนำแนวคิด Eco Industrial Town มาใช้ในการออกแบบ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบโครงการ พร้อมทั้งมีนโยบายในการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ใหม่ อีกทั้งมีการใช้พลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษและเป็นการประหยัดพลังงาน ซึ่งจำเป็นต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ . ในส่วนการจัดการความยั่งยืนด้านสังคม PIN มีแนวคิดยึดมั่นการเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลที่เป็นธรรม รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี . นอกจากนี้ PIN ยังทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชุมชนรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพของสังคม ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิต . ในอนาคต PIN ยังคงมีเป้าหมายที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน