PIN ประกาศลงทุน ครั้งใหญ่รอบ 3 ปี ขยายพื้นที่ PIN 5

1 / 1

บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN เดินหน้าขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 (PIN5) อีก 1,155 ไร่ เพื่อรองรับกับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน และ Data Center . โดยการพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายครั้งนี้ PIN ใช้แนวคิด Eco Industrial Town หรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการออกแบบวางผังโครงการและบริการระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกที่มุ่งเน้นการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) โดยรอบพื้นที่โครงการ . นอกจากนี้ ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และนโยบายการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้ใหม่ในโครงการ พร้อมบริการระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งก้าวสู่การเป็น Smart City เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน