นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมต้อนรับผู้บริหาร กนอ.

1 / 1

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566 นิคมฯ ปิ่นทอง ได้รับเกียรติจาก ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ. คุณนิภา รุกขมธุร์ รักษาการ รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) และทีมงาน เยี่ยมชมนิคมฯ ปิ่นทองเพื่อมอบนโยบาย รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้พัฒนานิคมฯ โดยมีนายพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯ ปิ่นทอง และผู้บริหารของนิคมฯ ปิ่นทอง นายสุริยะ ศิริจันโทภาส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาที่ดิน นายเกื้อกูล ทองน้อย ที่ปรึกษาบริษัทฯ และน.ส. ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ โดยมีหัวข้อสำคัญในการประชุม ดังนี้ . 1. ผู้พัฒนานิคมฯ เสนอขอให้ กนอ.เป็นหลักช่วยสนับสนุนการพัฒนานิคมฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.1 การแก้ไขปัญหาการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะ เช่น ลำราง และทางสาธารณะในนิคมฯ ขอให้เป็นอำนาจของ กนอ. 1.2 ข้อจำกัดเรื่องผังเมืองและแผนผัง EEC 1.3 ความแตกต่างของ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี สำหรับการประกอบกิจการในนิคมฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับนิคมฯ ที่ยกระดับเป็นเขต EEC ต้องสูงกว่าการเป็นนิคมฯ ปกติ และควรได้รับการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์จาก BOI . 2. กนอ. เสนอขอความร่วมมือกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ดังนี้ 2.1 กนอ.มีแนวคิดตั้งสถาบัน กนอ. (I-EA-T Institute) โดยขอความร่วมมือผู้พัฒนานิคมฯ ในการเผยแพร่และชักจูงผู้ประกอบการในนิคมฯ เข้าร่วมสถาบันดังกล่าว มีหลายหลักสูตร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับแรงงาน 2.2 กนอ.กำลังจะตั้งบริษัทในกลุ่ม เพื่อดูแลเรื่อง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมประเภท 105 และ 106 2.3 กนอ.ได้จัดตั้งบริษัทในกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการเรื่องพลังงานสะอาดแบบครบวงจร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ในนิคมฯ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงงานภายในนิคมฯ รวมถึงแหล่งทุน ภายใต้ชื่อ บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (PIE) 2.4 เชิญชวนนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ Smart Industrial Estate