สมาคมส่งเสริมทักษะแรงงาน และมาตรฐานอาชีพ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

1 / 1

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสมาคมส่งเสริมการทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สสป.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการบริการวิชาการ และพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริการหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับบุคลากรที่สนใจ หลากหลายหลักสูตร อาทิ 1.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 2.ความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง 3.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 4. หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Tel: 092-2379393 หรือ 081-6314992 Line: @226irqvn E-mail: info@pin-psa.or.th Website: https://pin-psa.or.th