PIN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1 / 1

นายประสาน ตันประเสริฐ (ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายพีระ ปัทมวรกุลชัย (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN . ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากรอบผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นี้เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น