ตั้งฐานการผลิตในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI อย่างไรบ้าง?

1 / 1

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ของ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN นั่นเอง . โดยที่มาของการเลือกตั้งโรงงานหรือคลังสินค้าในประเทศไทยนั้นก็มีหลายปัจจัยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใจกลางอาเซียน การคมนาคมขนส่งที่สะดวก แรงงานที่มีคุณภาพและค่าแรงไม่สูงมาก รวมถึงเทคโนโลยีและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง . ที่สำคัญ ยังมีสิทธิประโยชน์หลากหลายจากหน่วยงานที่เรียกว่า ‘สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อดึงดูดและสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยผ่านวิธีการต่าง ๆ อาทิ การยกเว้นภาษี การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เงื่อนไขด้านการถือหุ้น ฯลฯ . โดยหลัก ๆ ธุรกิจที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI มี 8 ประเภท ดังนี้ • ธุรกิจด้านเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร • แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน • อุตสาหกรรมเบา เช่น สิ่งทอ การผลิตกระเป๋า รองเท้า ธุรกิจของเล่น • ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร เช่น การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ • ธุรกิจเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ • ธุรกิจบริการและสาธารณูปโภค เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้า, Cloud service • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น Biotechnology . จะเห็นได้ว่า ลูกค้ากลุ่มสำคัญของ PIN อย่างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ก็เป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI เช่นกัน ทำให้มีการคาดการณ์ว่า ในอนาคตอีก 1- 3 ปี จะมีนักลงทุนต่างชาติที่ทำธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะยานยนต์ EV เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยมากขึ้น และเป็นโอกาสของ PIN ที่จะเข้าไปรองรับเม็ดเงินลงทุนของผู้ประกอบการเหล่านี้ . จากปัจจัยที่กล่าวมา ทำให้การตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติได้รับการสนับสนุน และสามารถเริ่มต้นธุรกิจบนทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ