ส่องไฮไลต์อุตสาหกรรมในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EEC

1 / 1

หลังวิกฤต COVID-19 เริ่มผ่านพ้น เศรษฐกิจไทยและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก็กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีเหตุผลหลักมาจากทิศทางการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและส่งออก การเพิ่มขึ้นของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนที่ขยายตัวและมีแนวโน้มขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น . โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นทำเลแห่งศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยที่สามารถรองรับโอกาสและเติบโตได้ในอนาคต โดยการตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้ · มีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง การคมนาคมขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือมาบตาพุดและท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการสนามบินอู่ตะเภา · มีการยกระดับบริการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ ทั้งในด้านการป้องกันโรคและจัดการปัญหาสุขภาพ การพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ · พัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5G โดยเน้นแผนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) เพื่อรองรับการขยายงานวิจัย การทดสอบและประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคโนโลยี รวมถึงการปรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง · เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของโลก จากความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม EV . ด้วยศักยภาพและโอกาสที่มีอยู่ในพื้นที่ ทำให้ EEC ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานและสร้างมูลค่าให้กับชุมชนโดยรอบอีกด้วย