5 ปัจจัยผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทย ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

1 / 1

เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ถือว่ามีบทบาทอย่างมาก เพราะประเทศเหล่านี้ยังจำเป็นต้องอาศัยเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งมักมาพร้อมกับทักษะ ความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม . โดยไทยเอง ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ • เป็นแหล่งการค้าสำคัญของภูมิภาค โดยเป็นผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรรายใหญ่ และอยู่ในอันดับ Top3 ของการเป็นฐานการส่งออกหลักในอาเซียน • มีทำเลที่ตั้งที่ดี และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ยอดเยี่ยม สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และอาเซียนได้สะดวก • มีการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล จากโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าหรือบริการ • มีต้นทุนทางธุรกิจที่แข่งขันได้ จากระดับค่าจ้างแรงงานที่ไม่สูงมาก และการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ • การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ . ทั้งหมดนี้ ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นตัวเลือกที่นิยม และได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ____________________________________ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เชื่อมโยง EEC สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! https://www.pinthongindustrial.com/ #PIN #ปิ่นทอง #PINTHONG #นิคมอุตสาหกรรม