Eco Industrial Town คืออะไร?

1 / 1

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ในการทำธุรกิจพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรม ‘บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN)’ ได้เน้นการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นคอนเซ็ปต์หลักในการออกแบบวางผังโครงการ . จนทำให้ PIN ได้รับการรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากล หรือ ISO14001 และสามารถคว้ารางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-Excellence จากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย . เช่นเดียวกับโครงการล่าสุด อย่างนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 (PIN6) จังหวัดระยอง ที่บริษัทฯ ยังคงใช้แนวคิดดังกล่าวในการพัฒนาโครงการ . แล้ว Eco Industrial Town คืออะไร? . Eco Industrial Town เป็นแนวคิดการออกแบบโครงการภายใต้มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่เน้นการมีพื้นที่สีเขียว และพื้นที่กันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) ซึ่งเป็นพื้นที่แนวกันชนที่มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ อาทิ แหล่งพักน้ำ พื้นที่สวนที่มีการปรับภูมิทัศน์แล้ว หรือพื้นที่ที่มีแนวต้นไม้โดยรอบ . การให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งระบบ ทำให้ PIN เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของแรงงานที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโครงการ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดที่พัฒนาขึ้นจากการคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายและเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน . ไม่ว่าจะเป็น การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษ การบำบัดน้ำเสียให้กลับมาใช้ใหม่ภายในโครงการ การนำเศษขยะจากอาหารและผักผลไม้ นำมาทำลูกบอลจุลินทรีย์ (EM Ball) และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนใช้ในการปรับสภาพน้ำเสีย ลดกลิ่นเหม็นจากขยะ และท่อน้ำทิ้ง . นอกจากการจัดการเกี่ยวกับระบบนิเวศ PIN ยังเน้นพัฒนาด้านการใช้ชีวิตของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน พร้อมระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการดำเนินงานในภาคธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวัน และศักยภาพในการรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง . การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยแนวคิด Eco Industrial Town นั้น ไม่เพียงส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ยังสามารถต่อยอดสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะหรือ Smart City ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ผลักดันระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการโครงการ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ________________________