บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลทางการเงิน
งบกำไรขาดทุนรวม1 (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)
กำไรสำหรับปี 2
กำไรสำหรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราส่วนทางการเงิน
จำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%) 3
อัตรากำไรสำหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)4
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) (เท่า)
  1. ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559
  2. หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
  3. อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
  4. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น