บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมโครงการ Pinthong Logistics

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2538 เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (PIN) โดยร่วมดำเนินกำรกับกำรนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองได้มีกำรขยายพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันโครงกำร ปิ่นทอง โลจิสติกส์ มีทั้งสิ้น 2 โครงการ
  1. ปิ่นทอง โลจิสติกส์ พาร์ค
  2. ปิ่นทองแลนด์

พื้นที่ 290 ไร่
คลังสินค้า
โรงงานสร้างสำเร็จให้เช่า

ระบบสาธารณูปโภค

ถนนหลัก
ถนนรอง
ระบบน้ำประปา
แหล่งกักเก็บน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีไฟฟ้าย่อย
ระบบโทรศัพท์ และระบบ อินเตอร์เน็ต
ระบบรักษาความปลอดภัย