บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

PINTHONG LOGISTICS

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปำร์ค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2538 เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสำหกรรมปิ่นทอง (PIN) โดยร่วมดำเนินการกับการนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ นิคมอุตสำหกรรมปิ่นทองได้มีการขยายพื้นที่อุตสำหกรรมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็น จุดยุทธศาสตร์และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันโครงการ ปิ่นทอง โลจิสติกส์มีทั้งสิ้น 2 โครงการ
1. ปิ่นทอง โลจิสติกส์พาร์ค
2. ปิ่นทองแลนด์

Slide PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 4 PIN 6 PIN 5
ลูกค้าของเรา